Vážení zákazníci, od ST 25. do ÚT 31. 1. probíhá inventura.

Objednávky přijaté v tomto termínu mohou být lehce zpožděny. Děkujeme za pochopení. 

Podmínky a pravidla soutěže

 1. Preambule
  Účelem tohoto dokumentu je stanovit podmínky a pravidla spotřebitelské soutěže „Kolo štěstí“. „Kolo štěstí“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky prodejen společnosti Optys, spol. s r.o. na území České republiky. V rámci této spotřebitelské soutěže obdrží zákazník za nákup 200 Kč a výše jednu hrací kartu a za podmínek uvedených níže může vyhrát finanční hotovost ve výši 3 000 Kč. Účast v této spotřebitelské soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla spotřebitelské soutěže „Kolo štěstí“ (dále jen „soutěž“).

 1. Organizátor
  Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Optys, spol. s r.o., se sídlem U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice.

 1. Doba konání soutěže
  Soutěž probíhá od 4. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Výhry musí být u organizátora uplatněny do 30. 12. 2020.

 1. Podmínky účasti v soutěži
  Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel s kontaktní adresou v České republice, která se seznámí s pravidly soutěže a poskytne společnosti Optys, spol. s r.o. souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, případně číslo bankovního účtu.

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době trvání soutěže provede v prodejnách společnosti Optys spol. s r.o. nákup v celkové hodnotě převyšující 199,99 Kč (dále jen „soutěžící“) a tím získá při placení u pokladny jednu hrací kartu (dále jen „hrací karta“).

Seznam prodejen:
Slezské náměstí 25, 743 01 Bílovec
Fibichova 227/21, 736 01 Havířov
Dolní náměstí 651/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
K Nemocnici 63, 741 01 Nový Jičín
Ostružnická 358/9, 779 00 Olomouc
Masarykova 36, 746 01 Opava
Rybářská 89/44, 746 01 Opava

 1. Účast v soutěži
  Na hrací kartě je 15 stíracích polí v podobě čtyřlístků. Soutěžící setře právě a pouze 5 stíracích polí. Pokud se objeví 5 shodných symbolů v podobě usmívajícího se smajlíka, soutěžící získává nárok na uvedenou výhru 3 000 Kč. Hrací karta zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 5 (pět) hracích polí z celkového počtu hracích polí na hrací kartě a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nepoškozená a nesetřená. Každá hrací karta obsahuje výherní kombinaci. Zaleží pouze na soutěžícím, kterých 5 (pět) stíracích polí setře.

Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně.

Za hrací karty, které nezakládají nárok na výhru, se považují následující hrací karty:

 1. Předání hrací karty k validaci, uplatnění výhry
  Pokud soutěžící nalezne po setření 5 (pěti) stíracích polí 5 (pět) shodných výherních symbolů „“, stává se výhercem 3 000 Kč. Hrací kartu s kontaktními údaji může výherce předat v kterékoliv prodejně společnosti Optys, spol. s r.o. k validaci výhry. Hrací kartu je nutné předat nejpozději 30. 12. 2020 do zavírací doby konkrétní prodejny.

  Hrací kartu s kontaktními údaji lze rovněž zaslat na adresu: Soutěž – Kolo štěstí, Optys, spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice. Hrací kartu doporučujeme zaslat doporučenou poštou kvůli sledování zásilky v případě její ztráty u třetí strany. Hrací kartu je nutné odeslat nejpozději 30. 12. 2020, rozhodující je datum razítka přijetí zásilky poštovního přepravce. Na výhru je nárok pouze v případě, že hrací karta nebude poškozena dle výše uvedených případů a bude správně setřeno právě 5 (pět) stíracích polí s tím, že hrací karta bude řádně a čitelně vyplněna kontaktními údaji.

Výherci budou organizátorem soutěže kontaktováni a následně jim bude výhra předána dle domluvy

Výhry budou validovány do 14 dnů od obdržení hrací karty k validaci v sídle společnosti organizátora, výhry budou vyplaceny do 14 dnů od uznání výhry.
Předáním, odesláním hrací karty k validaci dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.

Hrací kartu je nutné předat společně s účtenkou, ke které byla karta vydaná.

 1. Informování výherců
  Obdržené hrací karty k validaci budou zpracovány v pořadí, ve kterém přijdou na centrálu společnosti Optys, spol. s r.o. U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice a po jejich následném zpracování – validaci, výherce i nevýherce budou vždy informováni organizátorem soutěže na základě uvedených kontaktních údajů - v co nejkratším možném termínu. Pokud organizátor pojme podezření z nekalého jednání při soutěži, má právo zahájit trestní řízení se soutěžícím. Veškeré podezřelé zaslané hrací karty budou zasílány k soudnímu posouzení.

  V případě uvedení špatných kontaktních údajů nenese organizátor za tuto skutečnost odpovědnost.

  Pokud se pracovníkovi organizátora nepodaří výherce kontaktovat, učiní další 2 pokusy o kontaktování tak, aby se celkově uskutečnily 3 pokusy o kontaktování ve třech pracovních dnech a ve třech různých časech tak, aby byla maximalizována pravděpodobnost úspěšného kontaktu s výhercem pro ověření výhry. V případě neúspěšného kontaktování organizátora výherce i po učinění třech pokusů, výhra propadá organizátorovi. Takovou výhru nelze posléze vymáhat.

 1. Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje zadané soutěžícím při předání/zaslání hrací karty k validaci budou užity za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

  Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v soutěži, a to výlučně za účelem jeho účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení.

  Po ukončení soutěže a předání výher budou veškeré tyto osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj ale nelze určit výherce. Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je organizátor v souvislosti s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, bude kontaktovat a je oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech organizátora, konkrétně na www.optys.cz a oficiálním facebookovém profilu společnosti Optys, spol. s r.o., a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů.

  Organizátor je správcem osobních údajů a v rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat.

  U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Organizátor přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů. Soutěžící má právo požadovat, aby Organizátor jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je organizátor povinen této žádosti vyhovět. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech organizátora. Pokud organizátor nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je organizátor povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na poverenec@optys.cz. Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz).

  Osobní údaje výherců bude organizátor uchovávat maximálně po dobu 3 let.

 1. Kontaktní informace
  E-mailová adresa pro dotazy k soutěži: soutez@optys.cz

 1. Další podmínky soutěže
  Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

  Výhra není právně vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.

  Organizátor si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo organizátora ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátora a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli organizátora (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

  Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu organizátora Soutěž – Kolo štěstí, Optys, spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

  Úplné znění pravidel je ke stažení na webových stránkách www.optys.cz, jakož i v sídle organizátora. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.
  Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky.
  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.
  Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají ve prospěch organizátora.
  Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020.

V Dolních Životicích dne 24. 4. 2020

Novinky, akce a slevy
To nejlepší na váš e-mail
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.