CZ CZ SK EN RU

img

img

img 0

Zboží bylo přidáno do košíku.

Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI OPTYS, spol. s r. o., Dolní Životice,
IČ: 42869048,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 1915.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechno plnění, které poskytuje straně dodavatele zboží (služeb) OPTYS, spol. s r. o. (dále jen zhotovitel) zákazníkovi (dále jen objednatel). Smlouva s objednatelem může být uzavřena zvlášť anebo formou výslovné objednávky odběretele učinné v souladu s ustanovením článku II. těchto podmínek.

II. Komunikace s obchodním oddělením zhotovitele, uzavření objednávky či smluvního vztahu

1. Za uzavřenou smlouvu o dílo se považuje:
a) podpis smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem nebo
b) potvrzení objednávky objednatele zhotovitelem.

2. Uzavřená smlouva ukládá smluvním stranám práva a povinnosti okamžikem jejich podpisů či potvrzení objednávky. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží (službu) objednateli v rozsahu smlouvy, přičemž se objednatel zavazuje objednané zboží (službu) převzít a řádně zaplatit cenu určenou v souladu
s článkem V. Platební podmínky.

3. Objednávka se považuje za závaznou dnem jejího přijetí zhotovitelem, přičemž si zhotovitel vyhrazuje právo objednávku nepřijmout nebo ji dle okolností modifikovat (např. v závislosti na vytížení strojů, množství skladového materiálu atd.). Jestliže zhotovitel objednávku neodmítne do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení, vzniká zhotoviteli povinnost dodat objednané zboží ve stanoveném termínu.

4. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikaci objednatele
b) specifikaci (formát tiskopisu, rozměr, papír, barevnost, provedení výrobku, povrchová úprava, vazba, lepení, falcování, rylování, perforace, vodící a zakládací děrování, crimp-lock, multiplex, balení, (případně maketu) a množství objednaného zboží (služby)
c) cenu zboží (služby) - bez DPH a s DPH za 1 ks plnění, případně poštovné a dopravu
d) termín dodání objednaného zboží (služby) a způsob jeho dopravy

5. Objednávka může být uskutečněna písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem.

III. Předávání podkladů k tisku, korektury

1. Objednatel je povinnen dodávat zhotoviteli podklady pro tisk v termínech písemně dohodnutých
a v dohodnuté formě.

2. Objednatel je povinnen předávat zhotoviteli výrobní podklady najednou, pokud není dohodnuto mezi stranami písemně jinak.

3. Jestliže objednatel nedodrží termíny pro předání podkladů a v důsledku toho je znemožněno řádné splnění závazku zhotovitele, není zhotovitel vázán uvedeným termínem pro předání díla a má právo posunout termín plnění o dobu prodlení objednatele, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

4. Zhotovitel přebírá od objednatele pouze následující tiskové podklady:
a) podklady předané na přenosném datovém nosiči: objednatel musí dodat výtisk po posledních opravách, opatřený podpisem. Tento výtisk je pak považován za maketu (model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen, vzhled i rozměr konečného výrobku, případně mohly být vypracovány technologické postupy výroby, určena potřeba základních použitých materiálů a vypočítány výrobní náklady). Zároveň musí objednatel uvést program, ve kterém byla grafika zpracována počítačovou platformou. Zhotovitel neodpovídá za chyby a nedostatky, které se vyskytnou v objednatelem dodaných datech.
b) U výrobku, které vyžadují knihařské zpracování, musí objednatel dodat i knihařskou maketu.

5. Za autorskou korekturu se považuje jakýkoliv zásah objednatele do předaných tiskových podkladů, kterým se mění předloha pro zhotovení díla předána objednatelem zhotoviteli při uzavření smlouvy o dílo.

6. V případě, že objem autorských korektur bude takového rozsahu, že povede k provedení oprav na dodaných podkladech a zhotovitel nebude z časových důvodů již schopen dílo zhotovit, je objednatel povinnen jednat a dojednat se zhotovitelem nové podmínky pro zhotovení díla, např. nový termín  zhotovení díla, jinou barevnost, atd. Požadované změny musí objednatel předat zhotovitelovi písemně (faxem, e-mailem) nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto změny musí být vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami.  Zhotovitel je oprávněn po vzájemné dohodě smluvních stran přimeřené náklady spojené s prováděním změn (více práce) objednateli fakturovat.

7. Tisk díla může být zhotovitelem zahájen, pokud zhotovitel písemně potvrdí objednávku doručenou objednatelem a k této objednávce nebude mít výhrady.

8. Dojde-li k upřesňování a opravám technických a cenových parametrů pro tisk díla v objednávce, musí být objednávka po doplnění upřesněna, tak že zhotovitel i objednatel budou s obsahem objednávky i nadále souhlasit bez výhrad. Souhlas objednatele i zhotovitele musí být na písemné objednávce vyjádřen datem a podpisy oprávněných osob, nebo pokud zhotovitel písemně potvrdí novou objednávku bez výhrad. Potvrdí-li zhotovitel objednávku s výhradou, smluvní vztah smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem neznikne.

IV. Expedice díla a reklamace

1. Zhotovitel předá objednané zboží na adresu udanou objednatelem v objednávce v dohodnutém termínu. Zhotovitel může realizovat částečné dodávky podle dohody s objednatelem. Za dodávku zboží
v hodnotě do 1 500 Kč s DPH účtuje zhotovitel dopravné nebo poštovné ve výši 76 Kč s DPH (62,81 Kč bez DPH).

2. Nepřevezme-li objednatel plnění v dohodnutém termínu, má zhotovitel právo účtovat objednateli plnou výši nákladů s opakovaným doručením.

3. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nejpozději do 60 dnů ode dne sjednané expedice, dává tímto objednatel zhotoviteli výslovný souhlas, aby dílo zlikvidoval na náklady objednatele.

4. Objednatel je povinnem předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání díla, zkontrolovat jeho parametry jakost, množství provedení a obal.

5. V případě že objednatel po převzetí jeho díla zjistí vady na díle, je povinnen o této skutečnosti písemně (doručeným dopisem, faxem, e-mailem) bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho převzetí, vyrozumět zhotovitele a společně se zhotovitelem projednat způsob vyřízení reklamace. Obě strany se zavazují řešit zvniklé spory mimosoudně, především vzájemným jednáním.

6. Reklamace na kvalitu tisku je potřeba posuzovat v souladu s dodanými předlohami pro tisk. Pro perfektní kvalitu tisku je třeba, aby objednatel dodal maketu, z níž bude zřejmé barevné provedení
a výsledné zpracování výrobku. V případě, že objednatel nedisponuje žádnou maketou, může současně s tiskem objednat také digitální nátisk a ve výjmečných případech důležitého tisku být přítomen u stroje, aby mohl originální nátisk schválit a imprimovat.

7. Reklamace zjevných vad, neodhalených z důvodů zanedbání povinností objednatele provézt prohlídku díla s náležitou péči včas nebo vůbec nebude uznána. V případě, že objednatel donese anonymní data, bez makety a nebude požadovat kontrolní nátisk ani nebude chtít imprimovat tisk, nemůže uplatňovat reklamaci na barevnou odlišnost nebo dokonce na chybějíčí texty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na zákaldě dohody smluvních stran ve smlouvě o dílo nebo je uvedena
v potvrzení objednávky zhotovitelem. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši.

2. Smluvní strany jso povinny jednat o změně ceny v případě, pokud dojde ke změnám v technické specifikaci díla, při podstatné změně výrobního harmonogramu, při změně cen výrobních vstupů nebo při výrazné změně kurzu EUR vůči CZK. Dále též v případech změny výše nákladu.

3. Cena za objednané dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem dle platných předpisů.

VI. Ostatní ujednání

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývající účinnosti od 1. 1. 2017, jejich text je v plném znění na vyžádání k dispozici u tiskárny OPTYS spol. s r. o. a na všech jejich pobočkách a pracovištích,
jakož i na oficiálních internetových stránkách http://www.optys.cz/

2. Objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito všeobecnými podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy nebo realizací objednávky zhotovitelem.

3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

Chcete být informováni
o novinkách a slevových akcích?
Stiskem tlačítka odebírat souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Platba kartou Platba převodem Platba hotově
verified by visa MasterCard SecureCode VISA VISA Electron MasterCard Maestro
Tento web používá cookies. Více informací o cookies a jejich používání najdete zde. V pořádku