OPTYS Logo

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností OPTYS, spol. s r. o., IČ: 42869048, se sídlem Dolní Životice, U Sušárny 301, PSČ 747 56, Česká republika, spisová značka C 1915 vedená u Krajského soudu v Ostravě, e-mailový kontakt info@optys.cz (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží“) v internetovém obchodě na adrese http://www.optys.cz/ (dále jen „Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb. Prodávající o sobě prohlašuje, že je podnikatelem.

Prodávajícího je možné kontaktovat v pracovní dny v době od 6 do 18 hodin na telefonním čísle 607 703 070, dále je prodávajícího možné kontaktovat zasláním e-mailu na adresu shop@optys.cz, popřípadě skrze datovou schránku, ID schránky: uuhcgfq

1.2 Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.3 Tyto OP se přiměřeně použijí také na uzavírání kupních smluv na běžnou zakázkovou výrobu Prodávajícího realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem apod.).

1.4 Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP.

 

2. Způsob uzavření Kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod

2.1.1 Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

2.1.2 Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, resp. po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

2.1.3 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy, a zároveň se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží apod.

2.1.4 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.1.5 Prodávající bezodkladně po doručení objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.1.6 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat Zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto Zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není dále povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím zejména v případě, kdy jde o osobu, která dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala Kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.1.7 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.1.8 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na této adrese: Obchodní podmínky a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 2.1.6 těchto OP.

2.1.9 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

2.2 Zakázková výroba

2.2.1 U zakázkové výroby vznikne kupní smlouva na základě potvrzení objednávky v případě rámcových smluv či uzavření kupní smlouvy či potvrzení zaslané objednávky na základě předchozího nacenění poptávky.

2.2.2 U zakázkové výroby Kupující na základě poptávky obdrží od Prodávajícího cenovou nabídku a na základě odsouhlasení ceny a dodacích podmínek předá Prodávajícímu písemnou objednávku, ke které se tento vyjádří, či ji potvrdí. Potvrzením objednávky vzniká smluvní závazek realizovat objednávku. Prodávající vystaví objednateli fakturu, popř. dodací list objednávky.

2.2.3 Zahájení realizace objednávky mohou předcházet korektury a odsouhlasení dat pro tisk, popř. zhotovení maket dle dohody obou stran.

2.2.4 Pokud se jedná o personalizaci dat, zahájení realizace předchází datová korektura a její odsouhlasení.

2.2.5 Plnění objemů zakázkové výroby tiskové produkce se může odchýlit plus-mínus 5% odchylkou.

 

3. Platební podmínky

3.1 Internetový obchod

3.1.1 Cena Zboží a služeb je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

Cena zboží není přizpůsobena konkrétní osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto však není vyloučena možnost individuálně sjednané případné slevy (např. z důvodu objednávaného množství, apod.).

V případě, že cena zboží je uváděna se slevou, pak vedle aktuální ceny je zobrazena cena před slevou, jako cena přeškrtnutá, kdy takováto cena je nejnižší cenou, za kterou dané zboží prodávající prodával v době 30 dní před poskytnutím slevy, a pokud je cena zvyšována postupně, tak 30 dní před poskytnutím slevy v původní výši.

3.1.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(i) v hotovosti v sídle Prodávajícího, kde bude Zboží připraveno k vyzvednutí 

(ii) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou PPL CZ s.r.o., se sídlem U Vozovny 658/8, 108 00 Praha 10 – Malešice (dále jen “PPL”), prostřednictvím České pošty, prostřednictvím GLS či jinou formou dle aktuálního výběru na Internetovém obchoděPo předchozí dohodě Prodávajícího s Kupujícím je možná platba převodním příkazem;

(iii) bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet Prodávajícího vedený u Komerční banky, a.s., č.: 661946821/0100;

(iv) bezhotovostně on-line platební kartou.

S výběrem placení ve formě dobírky je spojeno hrazení nákladů spojených s touto službou, kdy tyto jsou odvislé od zvoleného přepravce, a tyto náklady jsou vždy Kupujícímu známy před odesláním objednávky.

3.1.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší.

3.1.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.1.5 Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatelů, které jsou uvedené při nákupu Zboží.

OSOBNÍ ODBĚR - ZDARMA

3.1.6 Objednávky do 1.500 Kč včetně DPH jsou zasílané prostřednictvím České pošty, případně prostřednictvím vlastní dopravy Prodávajícího (v případě objemných objednávek). Při objednávce v hodnotě nad 1.500 Kč včetně DPH není Kupujícímu účtováno poštovné a balné a objednávka je doručovaná výhradně Českou poštou, případně vlastním rozvozem Prodávajícího.

3.1.7 Kupující zaplacením celé kupní ceny za Zboží nabývá vlastnictví ke Zboží specifikovanému v Kupní smlouvě.

3.1.8 Tržbu evidujeme v řádném režimu. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

3.2 Zakázková výroba

3.2.1 Cena zboží vzniká na základě cenové nabídky podle předchozí poptávky objednatele nebo je smluvně ošetřena. K ceně se účtuje příslušná sazba daně z přidané hodnoty.

3.2.2 Vlastnické právo na zboží vzniká Kupujícímu až po úplném uhrazení ceny.

3.2.3 Sjednaná cena je Kupujícímu uhrazena většinou bezhotovostně na účet uvedený na faktuře Prodávajícího. Běžná splatnost faktur je 14 dnů od jejího vystavení. Po vystavení faktury tuto elektronicky zašle Prodávající Kupujícímu.

3.2.4 Kupující má právo vrátit fakturu, pokud neobsahuje náležitosti podle účetních předpisů, a to nejpozději v termínu splatnosti, přičemž při vrácení uvede důvod tohoto vrácení.

3.2.5 Vystavením objednávky Kupující souhlasí s tím, že na jeho emailovou adresu lze zasílat faktury – daňové doklady elektronickou poštou v elektronické podobě.

 

4. Dodací podmínky

4.1 Internetový obchod

4.1.1 Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím expedováno do dvou pracovních dnů Kupujícímu. V případě platby předem je zboží expedováno po připsání peněz na náš účet. To se netýká personalizovaných tiskovin s dotiskem, které Dodavatel tiskne až po doručení objednávky, kde bude termín dohodnut mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně. O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude Kupující vždy informován.

4.1.2 Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdí zákazník písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.

4.1.3 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

4.1.4 Pokud obsahuje nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání Zboží, Prodávající a Kupující si můžou dojednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání Zboží. Pokud si smluvní strany toto místo výslovně nedojednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání Zboží, platí, že odevzdání Zboží bude realizované dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího postupem podle článku (i) níže.

(i) Vyzvednutí v sídle Prodávajícího: Při osobním odběru je Zboží připraveno k vyzvednutí obvykle po dobu maximálně 7 pracovních dní po přijetí objednávky Prodávajícím, ledaže se Kupující a Prodávající dohodli jinak. O připravenosti Zboží k vyzvednutí Prodávající Kupujícího telefonicky či e-mailem informuje, pokud Kupující Prodávajícímu poskytl svůj telefonický kontakt či e-mailovou adresu.

(ii) Dodání do místa určeného Kupujícím: O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky nebo v Internetovém obchodě (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici Zboží), nejpozději však podle článku 4.1 těchto OP. Nejpozději v den dodání Zboží informuje dopravce Kupujícího o přesném čase dodání Zboží. V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Zboží není doručováno do místa určeného Kupujícím, které je mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

4.2 Zakázková výroba

4.2.1 U zakázkové výroby je plnění sjednáno dohodou smluvních stran, včetně dodání na místo určení sjednaným způsobem. Zboží je předáno příslušnému dopravci, který zajišťuje dopravu pro Kupujícího na své náklady a rizika. V případě balíkových zásilek se považuje předání přepravci splněním závazku doručení.

4.2.2 Dokladem o převzetí zásilky je podepsaný dodací list. V případě doručování balíkovým přepravcem slouží jako doklad o převzetí doklad od přepravce i v elektronické podobě.

4.2.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího plným uhrazením faktury.

4.2.4 Pokud jsou přepravní obaly vratné (např. palety), je tato skutečnost uvedená na dodacím listě a Kupující je povinen je vrátit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, Prodávající má právo je vyfakturovat Kupujícímu za dvojnásobek pořizovací ceny.

 

5. Odpovědnost za vady

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2 Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu Prodávajícího: OPTYS, spol. s r.o., IČ: 42869048, se sídlem Dolní Životice, U Sušárny 301, PSČ 747 56, Česká republika. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Reklamační oddělení firmy OPTYS, spol. s r. o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, tel.: +420 553 777 316, e-mail: reklamace@optys.cz

5.3 Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto OP, může Kupující požadovat:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy, za dále uvedených podmínek.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Při uplatnění reklamace je Kupující Povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět. Prodávající taktéž neodpovídá za vady předmětu smlouvu, která vznikla působením třetí osoby, případně vyšší mocí, která neměla původ v samotném výrobku (předmětu smlouvy).

5.4 Reklamace Zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu Zboží nebo služby, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.5 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.6 V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží a dodané Zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí Zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e mailem na adrese logistika@optys.cz.

5.7 Záruka za jakost, pokud by byla sjednána, se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

6. Odstoupení spotřebitelem od smlouvy u internetového obchodu

6.1 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

6.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.

6.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

6.4 Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 3.5 těchto OP) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.5 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v zapečetěném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

6.7 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

 

7. Kupující, který není spotřebitelem

7.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 6 těchto obchodních podmínek.

7.2 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování podle článku 4.4(ii) těchto obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.

7.3 Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo faxem (podle výběru odesílatele).

7.4 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto OP či elektronická adresa info@optys.cz.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí občanských zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

8.2 V případě jakékoli stížnosti Kupujícího na porušení povinností Prodávajícího při nabízení a prodeji Zboží, se Kupující může obrátit na kteroukoli prodejnu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje řešit tuto stížnost ihned, pokud je to možné, nejpozději však písemnou formou do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. V opačném případě se může Kupující se svými nároky obrátit na soud, případně na orgán dohledu, kterým je příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

8.3 Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

8.4 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.5 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

8.6 V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem, vyplývajícím z Kupní smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení sporu z Kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího – spotřebitele podaného u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023

Formulář pro odstoupení od smlouvy
Vratkový formulář k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.